تبلیغات
کره 1377 - روش تحقیق تاکسونومی

امروز:

روش تحقیق تاکسونومیپایان نامه مدیریت

مقدمه

کلا آنالیز تاکسونومی عددی یکشیوه عالی درجه بندی ، طبقه بندی مقایسه کار های مختلف با توجه به درجه بهره مندی و برخورداری آن کار ها از شاخص های مورد نقد است . از توانایی های عمده اینشیوه آن است که قادر است تا اینکه دو عمل را در کنار انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد ارزیابی را بر طبـق شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم نماید دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی نماید . اینروش همچنین به عنوان مـدل ی شناخته شده در پروگرام ریزی های منطقه ای بیان بوده که فرد دهای وسیع و متنوع است .

محدودیت هایروش تاکسونومی

از عبارت محدودیت هایروش آنالیز تاکسونومی عددی این است که در اینروش نوع اطلاعاتی که بایستی تعیین گردند وابستگی زیاد بسیاری به هدف انجام مطالعه دارند ضمن اینکه تعداد این اطلاعات هم تاثیر بسزایی بر کیفیت درجه بندی می گذارد، به گونه ای که هر چه تعداد این اطلاعات بیشتر باشد و یا اینکه هر چند موضوع این اطلاعات بیشتر توجیه کننده هدف باشد، درجه بندی دقیق تر عادلانه تر خواهد بود.از طرفی دیگرروش نقد تاکسونومی عددی به همه شاخص ها ارزشمند یکسان می نگرد فاقد وزن دهی به شاخص ها در داخـل مدل است که چنانچه تمایل داشته باشیم تا به گاهی از شاخص ها وزن ارزش بیشتری داده شود درآن صورت داده های مربوط به آن شاخص را بایستی با وزن بیشتر و از ابتدای کار وارد مدل کنیم.

تاریخچه روش تاکسونومی

آنالیزتاکسونومی عددی برای نخستین بار بوسیله آدانسون[1] در سال 1763 میلادی توصیه گردید اما مدت ها به طول انجامید تا در اوایل دهه 1950 میلادی عده‌ای از ریاضی دانان لهستانی ارزش اینروش را دریافته و به بسط و گسترش این نظریه پرداختند.پس در سال 1968 میلادی اینروش بوسیله پروفسور زیگنانت هلویک از مدرسه عالی اقتصاد روکلا[2] به عنوان وسیله ای جهت طبقه بندی و تعیین درجه گسترش یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) بیان گردید که تهم اکنون به عنوان مدل شناخته شده ای مورد مصرف قرار گرفته است اخیرا هم آن را جهت تعیین اولویت ها رتبه بندیبقیه کار های وسیع اقتصادی و در بخش های گوناگون شبیه صنعت کشاورزی به کار می برند.

تکنیک اجرایی آنالیز تاکسونومی عددی
تکنیک مورد بحث دارای چندین وهله عملیاتی است ازآن جائیکه در عمل کمتر با محیط بعدی سر و کار داریم به مفهوم کمتر اتفاق می افتد که طبقه بندی را بر اساس شاخص یا خصوصیت واحد انجام دهیم، به ارائه فضای تاکسونومیک چند بعدی می پردازیم.

در ابتدای کار فرض می کنیم قرار است که تعداد n کار مختلف را بر اساس m شاخص مورد نظر و معرفی شده، طبقه بندی درجه بندی کنیم:

مثلاً چهار شهر(مهاباد،خوی،پلدشت،اشنویه)را از نظر میزان برخورداری یا محرومیت از شاخص های آموزش ی، بهداشتی، اقتصادی،... رتبه بندی می کنیم که کدام یک برخوردارتر و کدام محروم ترند؟

وهله اول: تشکیل ماتریس داده ها

در این وهله ماتریسی را جهت هر کدام از کار ها با تذکر به شاخص های مورد تحلیل طراحی کرده به گونه ای که ابعاد ماتریس n.m بوده یعنی این ماتریس به تعداد کار های مورد تحلیل سطر به تعداد شاخص ها(m ) ستون داشته باشد. به عنوان نمونه عنصر Xn.m در این ماتریس نشان دهنده شاخص m ام از کار n ام است . پس مشاهده می گردد که هر سطر این ماتریس مربوط به یک کار مجزا هر ستون مربوط به یک شاخص ویِژگزینشه است . از آن جا که هر کدام از این شاخص ها می توانند واحدها مقیاس های مفرق از یکدیگر باشند ، لذا در راستای حذف دخالت مقیاس های مفرق بر نتایج کار از داخـل مد ، وارد وهله دوم نحوه نقد آنالیز تاکسونومی عددی می شویم.

وهله دوم: تشکیل ماتریس استاندارد

با تذکر به آن که شاخص ها با واحد های مختلف سنجیده می شوند، لذا جهت حذف اثر این واحد ها جایگزینی مقیاس واحد همین طور حذف اثر مبداء ، ابتدا میانگین و انحراف معیار ستون ها (شاخص ها) را به دست آورده و پس کمیت استاندارد Zij را محاسبه می کنیم: در گام اول معدل ستون ها را بدست می‌آوریم .

در گام بعدی انحراف معیار جهت هر ستون از ماتریس Xij را بدست می آوریم .گام سوم آن است که عضو های استاندارد شده ماتریس Xij جهت همسان سازی اطلاعات تولید و ساخته شده ، در قالب ماتریس ی به نام ماتریس استاندارد را تشکیل دهیم که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است : ماتریس Z نیز دارای ابعاد n . m است . یک ماتریس استاندارد است .چون با تغییر متغیر، مقیاس های مختلف شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده است.روشن است که از لحاظ آماری معدل هر ستون ماتریس استاندارد شده Z مساوی صفر و انحراف معیار آن مساوی یک است.

با داشتن ماتریس استاندارد Z قدم بعدی بدست آوردن میزان اختلاف یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر ( 1 و 2 3 ... و n ) جهت هر کدام از m متغییر یا شاخص است که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل است . ( منظور از نقطه همان کار مورد ارزیابی در مطالعه مورد نظر است ) .

وهله سوم: تشکیل ماتریس فواصل

در این وهله با تذکر به اعداد استاندارد شده در ماتریس استانداردZ ، فواصل مرکب را بین کار های مختلف n گانه جهت شاخص های m گانه به صورت زیر به دست می آوریم.

در صورتی که فاصله کار ها را دو به دو به دست آوریم ،در آن صورت ماتریس فواصل مرکب به دست می آید.

چون ماتریس فواصل یک ماتریس قرینه است می توان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده و قطر آن مساوی صفر است.ضمن اینکه ماتریسی مربع و با ابعاد n.n است .عضوهای این ماتریس فاصله ترکیبی هر کار را از کار دیگر نشان می دهند و در هر سطر این ماتریس کمترین میزان نشانگر کوتاه ترین فاصله بین آن کار ، بابقیه کار ها یا بیشترین نزدیکی است .

وهله چهارم: تعیین کوتاه ترین فواصل

هر عنصر ماتریس C نشانگر فاصله بین هر دو کار در شاخص مورد نظر است.در این ماتریس در هر سطر کوتاه ترین فاصله بین دو کار را معین کرده و در ستون جداگانه ای (جهت مثال ستون d ) می نویسیم.سپس میانگین و انحراف معیار کوچکترین فواصل هر سطر به مفهوم همان ستون dرا محاسبه می کنیم. حال جهت آنکه کار های همگن را معین نمائیم، فواصل میزان بالا (d +) و حد پائین (d -) را طبق رابطه، محاسبه می کنیم:

d(+) = d + 2Sd

در این وهله کار هایی که حداقل فواصل آن ها مابین دو میزان بالا پائین باشد ، همگن بوده در یک گروه قرار می گیرند. چنانچه حداقل اختلاف بین دو کار بیشتر از میزان بالا یا کمتر از میزان پائین باشد، در این صورت کار های فوق به غیر همگنی بایستی حذف گردند.

وهله پنجم: رتبه بندی کار های همگن از لحاظ معیارهای مورد ارزیابی

چنانچه در این وهله تمام کار ها در گروه همگن قرار نگیرند، در این صورت ماتریس داده ها را جهت کار های همگن تشکیل می دهیم پس استاندارد کرده در ماتریس شاخص های استاندارد شده، برای تک تک شاخص ها، مورد ایده آل را در نظر گرفته و پس ازپیدا کردن مقادیر ایده آل برای تک تک کار ها ، “برخورداری مطلوب” جهت هر کار را محاسبه می کنیم.انتخاب میزان ایده آل بستگی به نوع شاخص های مورد ارزیابی دارد به نحوی که چنانچه جهت شاخص های گزینش شده مثبت باشد به مفهوم چنانچه میزان شاخص هر چه بیشتر باشد ، برخورداری بیشتر را نشان دهد ، بزرگترین عدد هر ستون را به عنوان ایده آل در نظر می گیریم و چنانچه جهت شاخص بد باشد ، عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است ، لذا کوچکترین میزان را به عنوان میزان ایده آل انتخاب می کنیم.

وهله ششم: محاسبه درجه برخورداری کار های همگن

در این وهله شاخص تلفیقی به نام “درجه برخورداری” معرفی می گردد که دامنه محدودی داشته باشد و بین مقادیر صفر یک قرار می گیرد. هرچقدر fi به صفر نزدیکتر باشد کار مورد نظر برخوردارتر و هر قدربه یک نزدیکتر باشد، نشانگر عدم برخورداری کار مربوطه است .که با تذکر به این درجه برخورداری می توان کار ها را با توجه به شاخص های مورد تحلیل رتبه بندی اولویت بندی نمود.


نوشته شده در : یکشنبه 30 خرداد 1395  توسط : مطالب علمی 2015.    نظرات() .

How do you get rid of Achilles tendonitis?
شنبه 1 مهر 1396 06:12 ب.ظ
I pay a visit day-to-day some web sites and sites to
read posts, but this website gives feature based writing.
How do you stretch your Achilles?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:23 ق.ظ
fantastic publish, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector
don't understand this. You must continue your writing.
I am confident, you have a huge readers' base already!
Can you grow taller with exercise?
شنبه 14 مرداد 1396 05:03 ب.ظ
Good blog you've got here.. It's difficult to find high-quality writing like yours nowadays.
I truly appreciate people like you! Take care!!
plaza.rakuten.co.jp
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 03:41 ب.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on. You've performed an impressive
task and our entire neighborhood will be grateful to you.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 12:18 ب.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too.
Such clever work and reporting! Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to
blogroll.
نیییییلوفر
شنبه 13 شهریور 1395 11:08 ب.ظ
سلام خیلی خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم باعث افتخاره شما هم به من سر بزنید خییییییییلی ممنون
کسب درآمد از اینترنت جدید
چهارشنبه 3 شهریور 1395 01:58 ق.ظ

کسب درآمد از اینترنت جدید و رایگان

1 - در سایت عضو بشید
2-به بخش کسب درآمد مراجعه کنید
3- کامپیوتر خود را روشن بگذارید

همین !

کسب درآمد از اینترنت با آی الکسا

www.iAlexa.ir
مریم
پنجشنبه 28 مرداد 1395 07:33 ب.ظ
سلام
وبلاگت خوبه من بیشتر مواقع سر میزنم
به منم سر بزن حتما بیایی نیای ناراحت میچم
راستی یه چیزی
دیدم برای وبلاگت زحمت میکشی دلم نیومد بهت نگم یه سایت هست بک لینک رایگان میده پیج رنگش هم بالاست و همینطور پیج اتوریتیه بالایی داره که باعث میشه توی گوگل بالا بیای ولی یه ماهی طول میشکه . به قول معروف سنگ مفت گنجیشک مفت
اینم ادرسشhttp://link3.backlink1.ir/
حتما به منم سر بزن
میهن سایت ساز
سه شنبه 12 مرداد 1395 06:07 ب.ظ
با سلام و عرض ادب مدیر محترم ؛

وبلاگ با محتویات بسیار مناسبی دارید.

در صورتی که تمایل به راه اندازی سایت حرفه ای با نازلترین قیمت دارید ، به میهن سایت ساز مراجعه کنید.

سایت های ما قابلیت نمایش آنلاین قبل از خرید دارند و می توانید سایت مورد نظر را کاملا مشاهده و بررسی کنید.

وب سایت های آماده ما به همراه هاست و دامنه .IR رایگان ارائه می شوند.

جهت مشاهده آنلاین سایت ها ، به میهن سایت ساز مراجعه کنید :

www.mihansitesaz.com

با تشکر و تجدید احترام
آی مارکت
چهارشنبه 23 تیر 1395 02:00 ق.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


آرش
سه شنبه 1 تیر 1395 02:40 ق.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر